อดิศักดิ์

เครือทัพ

อายุ 16

โรงเรียนประชาวิทยาคาร